Dyżur paszportowy w Adelaide 9 i 11 maja 2020

paszport-polski (1)

Terminy i miejsca dyżuru:

 • 9 maja 2020r. – 16.00 – 19.00 – Dom Polski, 232, Angas Street, Adelaide 5000
 • 11 maja 2020r. – 12.00 – 19.00 – Dom Polski, 232, Angas Street, Adelaide 5000

(English version of the announcement below)

W trakcie dyżuru będą przyjmowane wyłącznie osoby zapisane na konkretna godzinę.
Zapisy prowadzi Konsulat Generalny RP w Sydney w godz. 9.00 – 16.00 pod numerem telefonu: 02 9363 9816. Pisemne zgłoszenie chęci zapisania się na dyżur można również wysłać e-mailem na adres: marta.kiec-gubala@msz.gov.pl

UWAGA! Zapisy trwają do 3 kwietnia 2020 (3.04.2020) lub do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, zdjęć i opłat podane są na stronie https://www.gov.pl/web/australia/paszporty

UPRZEJMIE PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TYMI INFORMACJAMI

PRZYPOMINAMY!

 • Osoby, których ważność paszportu upłynęła przed 2013 r. zobowiązane są do złożenia dokumentu poświadczającego ich polskie obywatelstwo (do uzyskania we właściwym urzędzie wojewódzkim w Polsce). Uwaga. Należy mieć ze sobą zarówno oryginał, jak i kopię dokumentu (kopia pozostanie w aktach Konsulatu).
 • Osoby nieposiadające numeru PESEL muszą przedłożyć polskie odpisy dokumentów stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa), w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe pobranie danych biometrycznych, a tym samym przyjęcie i rejestracja wniosku paszportowego. Należy mieć ze sobą zarówno oryginały, jak i kopie tych dokumentów (kopie pozostaną w aktach Konsulatu).
 • Osoby, które zmieniły stan cywilny lub/i dane osobowe są zobowiązane do przedłożenia stosownej decyzji Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce potwierdzających rejestrację tych czynności w Polsce. Należy mieć ze sobą zarówno oryginał, jak i kopię dokumentu (kopia pozostanie w aktach Konsulatu).
 • Rodzice składający wnioski paszportowe w imieniu małoletnich dzieci, są zobowiązani do okazania swoich ważnych dokumentów tożsamości oraz aktu urodzenia dziecka. Należy mieć ze sobą zarówno oryginały, jak i kopie tych dokumentów (kopie pozostaną w aktach Konsulatu).
 • Dowód wpłaty na konto konsulatu lub Money Order na właściwą kwotę, wystawiony na Polish Consulate in Sydney, musi być załączony W FORMIE PAPIEROWEJ do wniosku paszportowego w momencie jego składania. Nie ma możliwości dokonania płatności w momencie składania wniosku.

W celu zapewnienia płynnej obsługi interesantów, prosimy, aby osoby umówione na spotkanie przybyły 10-15 minut przed wyznaczoną godziną z już wypełnionym wnioskiem paszportowym (dostępny na stronie https: https://www.gov.pl/web/australia/paszport-dla-osoby-doroslej, stosownymi odbitkami ksero i wydrukowanym potwierdzeniem płatności.

Opłaty należy wnosić przelewem bezpośrednio na konto Konsulatu Generalnego RP w Sydney lub w postaci Money Order wystawionego na Polish Consulate in Sydney, zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych (osoby wnioskujące o wysłanie paszportu pocztą powinny doliczyć do kosztów paszportu 15 AUD na pokrycie kosztów przesyłki).

https://www.gov.pl/web/australia/oplaty-konsularne;

Commonwealth Bank

BSB: 062 124

Account: 1038 5948

SWIFT: CTBAAU2S

Account’s holder: Polish Consulate in Sydney

Description: NAZWISKO WNIOSKODAWCY

 Opłaty należy wnosić przelewem bezpośrednio na konto Konsulatu Generalnego RP w Sydney lub w postaci Money Order wystawionego na Polish Consulate in Sydney, zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych. Osoby wnioskujące o wysłanie paszportu pocztą powinny doliczyć do kosztów paszportu 15 AUD na koszty przesyłki.

Dowód wpłaty na konto Konsulatu lub Money Order na właściwą kwotę, musi być załączony do wniosku paszportowego w momencie jego składania.

 Paszportu 10-letniego: 176 + 15 (ewentualna wysyłka) = 193 AUD

 • Paszport 10-letni ze zniżką 50% dla emerytów, uczniów i studentów 88 + 15 = 104 AUD
 • Paszport 5-letni dla małoletnich do 13 roku życia: 56 + 15 = 72 AUD
 • Paszport tymczasowy: 64 + 15 = 80 AUD
 • Paszport tymczasowy na czas oczekiwania na paszport 10-letni: 24 + 15 = 40 AUD
 • Dodatkowa opłata za zgubienie paszportu: 352 AUD

 

Passport duty in Adelaide

Dates and venues:

 9th of May 2020 r. (Saturday) – 16h00 – 19h00, Dom Polski, 232, Angas Street, Adelaide 5000

11th of May 2020 r. (Monday) – 12h00 – 19h00, Dom Polski, 232, Angas Street, Adelaide 5000

Bookings must be made in advance for all passport visits. Only the person who is named on the booking will be allowed to attend (you cannot attend on “behalf of” someone else).
To reserve an appointment please call the Polish Consulate in Sydney during business hours between  9.00am and 4.00pm on (02) 9363 9816 or subsequently send an e-mail to marta.kiec-gubala@msz.gov.pl;

Please note, the number of appointments available is limited so we recommend you book ASAP.

Bookings close 3rd April 2020, or until booked out. 

For further details, including required documents, photos and fees please visit: https://www.gov.pl/web/australia-en/passports

Please familiarise yourselves with this information to ensure you meet all the requirements for your appointment. Thank you.

REMINDER
Persons whose passports expired before 2013 are obliged to submit a document confirming their Polish citizenship (to be obtained at the competent voivodship office in Poland). Both the original document and its copy should be submitted (a copy will remain on the Consulate’s files).

 • Persons without a PESEL number must submit Polish documents from the Registry Office in Poland (birth certificate, marriage certificate), otherwise it will not be possible to download biometric data, and thus accept his/her passport application. Both the original document and its copy should be submitted (a copy will remain on the Consulate’s files).
 • Persons who have changed their marital status and / or personal data are obliged to submit relevant decisions of the Registry Office in Poland. Both the original documents and their copies should be submitted (copies will remain on the Consulate’s files). Foreign documents are not accepted.
 • Parents submitting passport applications on behalf of their minor children are required to present valid ID document and child’s birth certificate. Both the original documents and their copies should be submitted (copies will remain on the Consulate’s files).
 • Proof of payment in paper form must be attached to the passport application at the time of its submission.

In order to provide a smooth service to our clients, persons scheduled for meetings are requested to arrive 10-15 minutes earlier with their passport applications already completed (available at https://www.gov.pl/web/australia-en/passport-for-an-adult), all appropriate photocopies and printed confirmation of the payment.

Fees should be paid directly the Consulate’s account or to be submitted in the form of Money Order payable to the Polish Consulate in Sydney, according to the current List of Consular Fees https://www.gov.pl/web/australia-en/consular-fees

Persons requesting passport to be send by post should include extra 15 AUD
for postage and handling
.
Commonwealth Bank

BSB: 062 124

Account: 1038 5948

SWIFT: CTBAAU2S

Account’s holder: Polish Consulate in Sydney

Description: Applicant’s surname

FEES:

10-year passport: 176 + 15 = 191 AUD

10-year passport with 50% discount for pensioners, scholars and students 88 + 15 = 103 AUD

5-year passport for minors under 13-years old: 56 + 15 = 71 AUD

Temporary passport: 64 + 15 = 79 AUD

Temporary passport for the period of waiting time for 10-year passport: 24+ 15 = 39 AUD

Additional fee for the lost valid passport: 352 AUD

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: