KORONAWIRUS: działania profilaktyczne BRIEF SPECJALNY 11.03.2020 r.

Mateusz Morawiecki

SZKOŁY, UCZELNIE, INSTYTUCJE KULTURY – DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

 Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce.
 Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Podejmujemy zdecydowane kroki, żeby ograniczyć w Polsce duże skupiska ludzi.
 Im mniej osób w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi.
 Nasze działania są możliwie dzięki rządowej specustawie, przyjętej przez parlament ponad podziałami politycznymi.
 To zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach, a także uczelniach. To również zawieszenie działalności instytucji kultury.
 Edukacja i wsparcie rodziców:
 od 12 do 25 marca żłobki, przedszkola, szkoły i placówki szkolno-oświatowe – zarówno publiczne, jak i prywatne, nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 pierwsze 2 dni (12-13 marca) to okres przejściowy. W przedszkolach i szkołach podstawowych nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a jedynie opiekuńcze.
 dzięki rządowej specustawie rodzicom i opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
 zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie obciążają funduszu pracodawców.
 zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.
 Szkolnictwo wyższe:
 od 12 do 25 marca przez równo 2 tyg. zostają zawieszone zajęcia na uczelniach.
 Instytucje kultury:
 zdecydowaliśmy też o zawieszeniu od 12 marca działalności instytucji kultury: teatrów, filharmonii, muzeów, kin, a także uczelni artystycznych.
 Wszystkie działania są możliwe dzięki tzw. specustawie – specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa.
 Apelujemy o śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN dot. sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektorów szkół.
 Wszystkie niezbędne i bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
Dostępne również na stronie gov.pl/koronawirus
Edukacja:
1. Jakich miejsc dot. zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych? Dot. to przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:  poradni psychologiczno-pedagogicznych;  specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;  młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;  przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;  szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;  szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych. 2. Co z praktykami zawodowymi odbywającymi się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych? Zawieszenie zajęć dot. również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu, w tym zagranicznych praktyk zawodowych – w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. 3. Czy w okresie zawieszenia zajęć nauczyciele będą otrzymywać wynagrodzenie w standardowym wymiarze?
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy. W tym czasie nauczyciel nie jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.
Dodatkowy zasiłek:
4. Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem?
Przysługuje on rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
 opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
 są objęci ubezpieczeniem chorobowym.
5. Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?
Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: